Wij zijn gesloten tijdens het bouwverlof van 13 juli t.e.m. 5 augustus 2024!

Soloya host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en databeheerder

Soloya

Centrum-Zuid 1060
3530 Houthalen-Helchteren

Email eigenaar: info@soloya.be

Soorten data

Onder de soorten Persoonsgegevens die Soloya verzamelt, zelf of via derden, zijn er: Tracker; Gebruiksgegevens; voornaam; telefoonnummer; land; e-mailadres; postcode; stad; achternaam; bedrijfsnaam; apparaatinformatie; geografische positie; taal; verschillende soorten Gegevens; Gegevens die worden gecommuniceerd tijdens het gebruik van de dienst; geslacht; geboortedatum; fysiek adres; gebruikersnaam; wachtwoord; BTW-nummer; belasting-ID; beroep; staat; provincie; faxnummer; burgerservicenummer (SSN); foto; voorvoegsel ; profielfoto; werkplek; website; gebruikers-ID; academische achtergrond; aantal werknemers; Twitter handle; factuuradres; werkgebied; huisnummer.

Volledige details over elk type van verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit privacybeleid of door middel van specifieke toelichtende teksten die voorafgaand aan het verzamelen van de Gegevens worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Soloya.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle door Soloya gevraagde Gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het onmogelijk maken voor Soloya om haar diensten te verlenen. In gevallen waar Soloya specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die onzeker zijn over welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies – of van andere tracking tools – door Soloya of door de eigenaars van diensten van derden gebruikt door Soloya dient het doel van het leveren van de door de Gebruiker gevraagde Dienst, naast alle andere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonlijke Gegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via Soloya en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modaliteiten die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen in sommige gevallen de Gegevens toegankelijk zijn voor bepaalde typen verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de exploitatie van Soloya (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken indien een van de volgende van toepassing is:

Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen is het de Eigenaar toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te baseren op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
de verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan
de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is
de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen
de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste dat noodzakelijk is om een contract af te sluiten.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de exploitatiekantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen gevestigd zijn.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgedragen. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers de sectie raadplegen met details over de verwerking van Persoonsgegevens.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van Gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie onder internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te controleren of navraag doen bij de Eigenaar via de informatie in de contactsectie.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als vereist is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom:

  • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat het contract volledig is uitgevoerd.
  • Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar toegestaan zijn Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet is ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

Dit type dienst maakt het mogelijk dat Gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden. Deze mededelingen worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op , mogelijk op basis van interesses van de Gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en voorwaarden voor gebruik worden hieronder weergegeven.

Sommige van de hieronder vermelde diensten kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of ze kunnen gebruik maken van de behavioral retargeting techniek, d.w.z. het tonen van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief advertenties die buiten zijn gedetecteerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende diensten.
Naast de opt-out-functie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen gebruikers zich ook afmelden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatreclame-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

LinkedIn Ads (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
LinkedIn Ads is een advertentiedienst die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt-out

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers bij te houden.

Facebook Ads conversie bijhouden (Facebook pixel) (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) is een analysedienst van Facebook Ireland Ltd die gegevens van het Facebook advertentienetwerk koppelt aan acties die op worden uitgevoerd. De Facebook pixel volgt conversies die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-services.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt-out.

Google Analytics met geanonimiseerd IP-adres (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-services.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Het werkt door het verkorten van de IP-adressen van Gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en binnen de VS ingekort.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt-out.

Contactformulier ()

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de gebruiker toestemming om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de koptekst van het formulier.
Verwerkte persoonsgegevens: woonplaats; land; e-mailadres; voornaam; telefoonnummer; postcode.

Mailinglijst of nieuwsbrief ()

Door zich in te schrijven op de mailinglist of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard betreffende . Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van uw aanmelding bij of na het doen van een aankoop.
Verwerkte persoonsgegevens: land; e-mailadres; voornaam; achternaam; postcode.

Met dit type service kunt u direct vanaf de pagina’s van op externe platforms gehoste inhoud bekijken en daarmee interactief zijn.
Dit type dienst kan nog steeds webverkeergegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer Gebruikers er geen gebruik van maken.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisatie van lettertypen die wordt aangeboden door Google Ireland Limited en die in staat stelt om dit soort inhoud op te nemen op zijn pagina’s.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome is een lettertypevisualisatieservice die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee dit soort inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Heat mapping services worden gebruikt om de gebieden van weer te geven waar gebruikers het vaakst interacties mee hebben. Dit laat zien waar de aandachtspunten liggen. Deze diensten maken het mogelijk om webverkeer te monitoren en te analyseren en het gedrag van gebruikers bij te houden.
Sommige van deze diensten kunnen sessies opnemen en beschikbaar maken om ze later visueel af te spelen.

Hotjar Heat Maps & Opnamen (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een sessie opname en heat mapping dienst geleverd door Hotjar Ltd.
Hotjar honoreert generieke “Do Not Track” headers. Dit betekent dat de browser het script kan vertellen dat het geen gegevens van de gebruiker mag verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. Vind Hotjar’s opt-out informatie hier.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens; diverse soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Malta – Privacybeleid – Opt-out.

Dit type dienst stelt Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina’s van te communiceren met live chat platforms van derden, om contact op te nemen en te worden gecontacteerd door de ondersteuningsdienst van .
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan het browsen en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waar het is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden geregistreerd.

Facebook Messenger-klantenchat (Facebook Ireland Ltd)

De Facebook Messenger-klantenchat is een dienst voor interactie met het livechatplatform van Facebook Messenger, die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: Gegevens die worden meegedeeld tijdens het gebruik van de dienst; Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Dit type dienst stelt Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina’s van te communiceren met online enquêteplatforms van derden.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan het browsing- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waar het is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Hotjar Poll & Enquête widgets (Hotjar Ltd.)

De Hotjar Poll & Survey widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het Hotjar-platform, geleverd door Hotjar Ltd. (Hotjar Ltd.).
Hotjar honoreert generieke “Do Not Track” headers. Dit betekent dat de browser zijn script kan vertellen geen data van de Gebruiker te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. Vind Hotjar’s opt-out informatie hier.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens; diverse soorten Gegevens.

Plaats van verwerking: Malta – Privacybeleid – Opt-out.

Door zich te registreren of te authenticeren, staan Gebruikers toe hen te identificeren en hen toegang te geven tot specifieke diensten.
Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derde partijen registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval zal toegang hebben tot sommige Gegevens, opgeslagen door deze diensten van derden, voor registratie- of identificatiedoeleinden.
Sommige van de hieronder vermelde diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen voor targeting- en profileringsdoeleinden; voor meer informatie verwijzen wij u naar de beschrijving van elke dienst.

Facebook Oauth (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Oauth is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en is verbonden met het sociale netwerk Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; verschillende soorten Gegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Facebook Authenticatie (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Authentication is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en is verbonden met het sociale netwerk Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Dit type service stelt en haar partners in staat om te informeren, te optimaliseren en advertenties aan te bieden op basis van het gebruik van door de Gebruiker in het verleden.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het bijhouden van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Trackers om informatie te verzamelen die vervolgens wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing- en behavioral targeting-activiteit beheren.
Sommige diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Naast een afmeldingsfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt geboden, kunnen Gebruikers zich afmelden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatreclame-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Facebook remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing is een remarketing- en behavioral targeting-service die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Dit type dienst analyseert het verkeer van , dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat, met als doel het te filteren van delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is een SPAM-beschermingsdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Dit soort diensten helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op op een gecentraliseerde manier te beheren.
Dit heeft tot gevolg dat de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten stromen, wat mogelijk leidt tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een tagmanagementdienst die wordt geleverd door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Dit type service stelt de Eigenaar in staat om gebruikersprofielen op te bouwen door uit te gaan van een e-mailadres, een persoonlijke naam, of andere informatie die de Gebruiker aan verstrekt, alsmede om Gebruikersactiviteiten te volgen via analytische functies. Deze Persoonlijke Gegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan tonen en gebruiken om te verbeteren.
Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties uitgevoerd op .

SendinBlue Marketing Automatisering (SendinBlue SAS)

SendinBlue is een dienst van SendinBlue SAS voor het beheer van de gebruikersdatabase.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Frankrijk – Privacybeleid.

Nadere informatie over persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een besluit dat waarschijnlijk rechtsgevolgen of soortgelijke significante gevolgen heeft voor de Gebruiker, uitsluitend wordt genomen op basis van technologische middelen, zonder enige menselijke tussenkomst. kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken om beslissingen te nemen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op geautomatiseerde processen, overeenkomstig de doeleinden die in dit document worden uiteengezet. neemt geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen Gebruiker en Eigenaar, of op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, wanneer deze toestemming bij wet is vereist.
Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen – meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria – die ook door derden kunnen worden verstrekt.
De grondgedachte achter de geautomatiseerde besluitvorming is

om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling te geven op basis van consistente en uniforme criteria
om de potentiële schade te beperken die voortvloeit uit menselijke fouten, persoonlijke vooringenomenheid en dergelijke, die mogelijk kunnen leiden tot discriminatie of een onevenwichtige behandeling van personen, enz;
om het risico te beperken dat Gebruiker zijn verplichting uit hoofde van een contract niet nakomt. Om meer te weten te komen over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en eventuele specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die binnen worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante paragrafen in dit document raadplegen.
Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers die eraan worden onderworpen

Als gevolg daarvan hebben Gebruikers die aan een dergelijke verwerking worden onderworpen, het recht om specifieke rechten uit te oefenen die gericht zijn op het voorkomen of anderszins beperken van de mogelijke gevolgen van de geautomatiseerde besluiten die worden genomen.
In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om:

uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen als gevolg van geautomatiseerde besluitvorming en hun standpunt met betrekking tot dit besluit kenbaar te maken;
een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of een nieuwe beslissing te nemen op een andere basis;
de Eigenaar om menselijke tussenkomst te verzoeken en te verkrijgen met betrekking tot een dergelijke verwerking.

Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en de middelen om deze uit te oefenen, wordt de Gebruiker uitgenodigd het deel van dit document te raadplegen dat betrekking heeft op de rechten van de Gebruiker.

De rechten van de gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen:

  • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
  • Bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens indien de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer details hierover vindt u in het desbetreffende onderdeel hieronder.
  • Toegang tot hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht te weten of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te krijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
  • Verifiëren en laten corrigeren. Gebruikers hebben het recht de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
  • Beperking van de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
  • Hun Persoonlijke Gegevens te laten wissen of anderszins te verwijderen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
  • Hun gegevens ontvangen en deze laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waaraan de Gebruiker deelneemt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
  • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan de Eigenaar is toegekend of ten behoeve van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een aan hun specifieke situatie gerelateerde grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar.

De Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder een rechtvaardigingsgrond aan te voeren. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Verzoeken tot uitoefening van Gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingewilligd en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Cookie Policy

Soloya gebruikt Trackers. Meer info hierover vind je in de Cookie Policy.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking

Legal action

De Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden gebruikt worden in de rechtbank of in de fases die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortkomen uit oneigenlijk gebruik van Soloya of de gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar verplicht kan worden persoonlijke gegevens te openbaren op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid kan Soloya de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen Soloya en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met Soloya vastleggen (systeemlogboeken) andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Soloya ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Om te bepalen of de diensten van derden die Soloya gebruikt de “Do Not Track”-verzoeken honoreren, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid op elk gewenst moment door de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen Soloya en/of – voor zover technisch en wettelijk haalbaar – door een bericht te sturen naar Gebruikers via elke contactinformatie die beschikbaar is voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar waar nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker inwinnen.

Persoonsgegevens (of Data)

Alle informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via (of diensten van derden die gebruikt worden in ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de gebruikers die gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die gebruikt wordt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de naam van het bestand dat wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.) ), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bv, de tijd die aan elke pagina binnen de Applicatie is besteed) en de details over het binnen de Applicatie gevolgde pad met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Toezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevenscontroleur (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van . De Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van .

(of deze Applicatie)

Het middel waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De door geleverde dienst zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine gegevensreeksen die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Tracker verwijst naar elke technologie – bv. cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – die het mogelijk maakt Gebruikers te volgen, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot informatie op het apparaat van de Gebruiker of deze op te slaan.

 

Wettelijke informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op , voor zover niet anders vermeld binnen dit document.

Laatste update: oktober 15, 2021

Zonnepanelen zonder voorschot

Geniet van de zomer en bespaar met onze tijdelijke actie: tot het einde van de zomer geen voorschot op topkwaliteit zonnepanelen!